LECTURERS

Fernando AGRASAR, architect. Coruña, SPAIN
Pablo ALONSO, anthropologist and archaeologist. Santiago, SPAIN
Thomas APOSTOLOU, sculpture. Athens, GREECE
Gonzalo BENAVIDES, architect. Lima, PERU
Andrew COHEN, architect. Boston, USA
Xerardo ESTEVEZ, architect, urbanist. Santiago, SPAIN
Felipe CRIADO BOADO, archaeologist. Santiago, SPAIN
Alberto FOYO, architect. New York, USA
Fulvio IRACE, architect, critic. Milan, ITALY
Ana, GOY DIZ, historian. Lugo, SPAIN
Jacques GUBLER, architect, historian, Genève, SWITZERLAND
Hua LI, architect, Beijing, CHINA
Catherine INGRAHAM, architect, New York, USA
Guadalupe JIMENEZ-ESQUINAS, anthropologist
Anna KIPARIS, Architect, Moscow, RUSSIA
María LOPEZ SANDEZ, linguist, novelist. Lugo, SPAIN
Fernando LOPEZ-ALSINA, historian. Santiago, SPAIN
Carlos OTERO VILARIÑO, archaeologist, Santiago, SPAIN
María POKROVSKAYA, architect, artist. Moscow, RUSSIA
Carlos QUINTANS, architect. Coruña, SPAIN
Mark RAKATANSKY, architect. New York, USA
Rodrigo ROMANI, musician. Vigo, SPAIN
Edite ROSA, architect. Porto, SPAIN
Alfonso SALGADO, architect. Santiago, SPAIN
Cristina SANCHEZ CARRETERO , anthropologist. Santiago, SPAIN
Xurso SOUTO, musician. Coruña, SPAIN
Graziella ZANNONE MILAN, historian. Lugano, SWITZERLAND
Iago SEARA, architect. Santiago, SPAIN